Logotipas spausdinimui
skalūnų alyvos sudėtingas angliavandenilių mišinys
 
Prekybinis pavadinimas skalūnų alyvos sudėtingas angliavandenilių mišinys
Tipas cheminė medžiaga
CAS Nr. 68308-34-9
EINECS 269-646-0
Formulė Jį sudaro angliavandeniliai ir heterocikliniai junginiai, savo sudėtyje turintys azoto, sieros ir deguonies.
Paskirtis Asfaltbetonio gamyboje maišyklės kūrenimui - VĮ "PANEVĖŽIO REGIONO KELIAI"; IĮ „STIKSAS“; Kuras šiluminės energijos gamybai - UAB "FORTUM JONIŠKIO ENERGIA"; UAB "VARĖNOS ŠILUMA";
Toksiškumas Medžiaga gali patekti į organizmą per odą, įkvėpus itr prarijus. Skalūnų alyvos garai dirgina akis, nosį, gerklę. Mažai tikėtina, kad atsitiktinis sąlytis su akimis sukeltų didesnius pažeidimus nei trumpalaikį akių graužimą. Skystas produktas, užtiškęs ant odos, gali nežymiai sudirginti odą. Prarijus, didesni kiekiai gali sukelti pykinimą ir viduriavimą.
Ekotoksiškumas Išsiliejusi skalūnų alyva, priklausomai nuo aplinkos temperatūros, gali nežymiai garuoti nuo žemės paviršiaus ir vandens paviršių. Produktas gali prasiskverbti į dirvožemį ir užteršti gruntinius vandenis. Produktui būdingas bioskaidrumas. Produkto sunkieji angliavandeniai gali nežymiai kauptis vandens telkinių organinėse nuosedose. Kenksmingas vandens organizmams, gali turėti ilgalaikį poveikį vandens aplinkai. Ant išsiliejusio paviršiaus gali susidaryti produkto plėvelė, kuri gali fiziškai pakenkti vandens organizmams, nes sutrinka deguonies patekimas į vandenį.
Stabilumas ir cheminis aktyvumas Stabilus, esant aplinkos temperatūrai. Vengtina aukšta aplinkos temperatūra, vengti elektrostatinės elektros iškrovos ir kitų užsidegimo šaltinių. Vengti sąlyčio su stipriai oksiduojančiomis medžiagomis. Terminio skilimo produktai kinta, priklausomai nuo sąlygų. Dalinio skilimo metu susidaro dūmai, anglies dioksidas, anglies monoksidas ir kitos kenksmingos dujos.
Apsaugos priemonės avarijos atveju Skalūnų alyva yra lakus skystis, todėl bet koks jo išpylimas ar nutekėjimas sukelia rimtą gaisro ar sprogimo pavojų. Skalūnų alyvos garai sunkesni už orą ir gali susikaupti žemose patalpose ir teritorijų vietose. Nuo išsiliejusio produkto paviršius tampa slidus. Evakuoti žmones iš produkto išsiliejimo vietos. Pašalinti gaisrą sukeliančius šaltinius iš teritorijos. Užtikrinti gerą ventiliaciją. Prieš įeinant į patalpą, patikrinti, ar patalpoje yra saugi ir kvėpavimui tinkama aplinka. Personalas turi naudoti tinkamus kvėpavimo aparatus (respiratorių RY 60M), apsauginį kostiumą, šalmą, pirštines, batus, apsauginius akinius ir kitas apsaugos priemones. Stengtis sustabdyti produkto išsiliejimą ir užkirsti kelią jo pasklidimui į aplinką. Surinkti išsiliejusią alyvą iki jai patenkant į kanalizaciją, žemę, gruntinius vandenis. Nedideli produkto kiekiai gali būti surinkti, naudojant smėlį ar kitą tinkamą medžiagą. Dalį išsipylusio produkto turi surinkti spacialios tarnybos. Rekomenduojama turėti pakankamą absorbuojančios medžiagos kiekį, kurį būtų galima panaudoti galimais atvejais. Didelius išsipylusio produkto kiekius, kurių neimanoma operatyviai surinkti, būtina užpilti putomis, siekiant sumažinti užsidegimo riziką. Siekiant sumažinti taršą, būtina apsaugoti drenavimo sistemas nuo galimo produkto išsiliejimo. Išsiliejus ant vandens, jo plitimą stabdyti, naudojant tinkamus barjerus. Surinkti ant vandens esamą produktą ir jį utilizuoti. Apsaugoti ekologiškai jautrias zonas bei vandens tiekimo sistemas nuo sąlyčio su išsiliejusiu produktu. Būtina užtikrinti pastovią produkto išsiliejimo vietos kontrolę. Būtina pranešti atitinkamoms valstybinėms ir vietinėms institucijoms. Jeigu, įkvėpus garų, sudirginamos nosies ir gerklės gleivinės ar prasideda kosulys, nukentėjusį reikia nedelsiant išvesti į gryną orą ir suteikti pirmąją pagalbą. Jei simptomai nepraeina, kuo skubiau kviesti gydytoją. Nuvilkti užterštus rūbus, odą gausiai plauti vandeniu su muilu. Jei oda parausta ir skauda, kreipti į gydytoją. Plačiai atmerktas akis praplauti vandeniu, taip pat po vokais. Kreiptis į gydytoją , jei atsirastų paraudimas ar skausmas. Patekus į burną, gerai išskalauti vandeniu. Išskyrus tyčinius atvejus, didesnio prarijimo kiekis mažai tikėtinas. Tokiu atveju nebandyti sukelti vėmimo, o kreiptis į gydytoją.
Klasifikacija F+; Xi; R12 R22 R36/37/38
Ženklinimas Simb.: F+, Xi R: 12-22-36/37/38 S: 16-20-23-24/25-36/37/39
Lietaratūra Saugos duomenų lapas.