English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
hidrazinas
Prekybinis pavadinimas Hidrazin hidratas
Tipas cheminė medžiaga
CAS Nr. 302-01-2
ANNEX1 007-008-00-3
EINECS 206-114-9
Formulė H4N2
Paskirtis Katilų vandens cheminio režimo palaikymui - UAB "VILNIAUS ENERGIJA"; Naudojamas cheminių putokšlių sudarymui, farmacinis ir žemės ūkio tarpinis produktas - UAB "LOGICHEMA"; Didmeninei prekybai - UAB "VICHEMA"; Vandens paruošimui - AB "ACHEMA"; AB "LIETUVOS ELEKTRINĖ"; AB "LIETUVOS ENERGIJA"; Elektros ir šilumos gamybai - UAB „ENERGIJOS SISTEMŲ SERVISAS“; Didmeninei prekybai - UAB "EKOCHEMA"; UAB „FASUOTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS“; Cheminiam vandens apdirbimui - AB „ACHEMA“;
Toksiškumas Sukelia akių, odos, virškinimo trakto bei kvėpavimo takų nudegimus. Pažeidžia kepenis, inkstus, kraują, plaučius ir nervų sistemą. Gali sukelti vėžį. Nepaprastai dirgina nosį, gerklę, viršutinius kvėpavimo takus bei plaučius. Gali sukelti bronchitą. Toksiškas, jei įkvėpiamas ir greitai absorbuojamas plaučių. Gali sukelti pykinimą, vėmimą, viduriavimą, svaigulį, cianozę ir traukulius. Gali pažeisti kvėpavimo takus, plaučius, kepenis, inkstus, kraują ir centrinę nervų sistemą. Pakartotinis poveikis gali sukelti kvėpavimo takų uždegimą. Gali atsirasti plaučių edema ar chroniškas bronchitas. Toksiškas, greitai sugeriamas per odą. Didelių odos plotų paveikimas gali sukelti sisteminį toksiškumą. Gali labai sudirginti arba sukelti didelius nudegimus. Gali sukelti dermatitą bei alergines odos reakcijas. Jei patenka į akis, gali sukelti uždegimą, patinimą, paraudimą, labai sudirginti arba sukelti cheminius nudegimus. Galima laikinai apakti. Įkvėpus (žiurkė) LC50 800-1000ppm/4val. Per odą (triušis) LC50 225-290mg/kg. Oralinis (žiurkė) LC50 100-120mg/kg. Hidrazinas yra 2 kategorijos kancerogenas. Hidrazinas laikomas mutagenu.
Ekotoksiškumas Labai toksiškas vandens gyvūnams. Vandens lepomė LC/EC50 (96h) 1,08mg/l. Vaivorikštinis upėtakis(76h) 6mg/l. Vilkžuvė(96h) 1mg/l. D.magna(24h) 2,3mg/l. Žalieji dumblai(72h) 6,1mkg/l.
Stabilumas ir cheminis aktyvumas Stabilus normaliomis sąlygomis. Vengti kontakto tarp hidrazino ir stiprių oksidatorių (deguonis, vandenilio peroksidas, azoto(IV) oksido dimeras, fluoras, halogeno fluoridai, hipochloritai ir rūkstanti nitrato rūgštis). Tokio kontakto pasekmė - greitas užsiliepsnojimas ar sprogimas. Vengti kontakto su metalo oksidais, tokiais, kaip geležies, vario, švino, mangano bei molibdeno oksidai. Tokio kontankto pasekmė gali būti degantis irimas. Vengti kontakto su organinėmis medžiagomis, turinčiomis didelį paviršiaus plotą ar poruotą paviršių. Jei hidrazinas susigers į skudurus, medvilnės atliekas ar panašią organinę medžiagą, tai galiausiai baigsis spontanišku degimu. Kenksmingi irimo produktai: amoniakas, vandenilis.
Apsaugos priemonės avarijos atveju Išsiliejus tirpalui, nutraukti bet kokius darbus, aptverti teritoriją, evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones. Išsiliejimo vietoje ore gali susidaryti kenksminga koncentracija, kuri gali išplisti pavėjui. Prieš imantis veiksmų, panaudoti asmenines apsaugines priemones, pašalinti galimus užsiliepsnojimo šaltinius. Kaip galima greičiau sustabdykite išsiliejimą. Jei išsiliejimas didelis, praneškite avarinėms tarnyboms ir aplinkos apsaugos agentūrai. Medžiaga neturi patekti į gamtos aplinką. Hidrazinas yra tirpus vandenyje. Pranešti visiems pasroviui esantiems apie galimą užteršimą. Visą vandenį reikia išvalyti ir pašalinti kaip kenksmingas atliekas. Garai gali būti sustabdomi vandens migla. Aplink išsiliejimo teritoriją iškaskite griovį, praskieskite iki koncentracijos, kurioje hidrazino kiekis neviršytų 10%. Išsiliejusį produktą, neutralizuokite 5-8% kalcio hipochlorito tirpalu, kol sureaguos hidrazinas. Susidarys garai ir azotas. Neleiskite išgaruoti vandeniui. Negalima dėti sauso kalcio hipochlorito, kadangi gali kilti audringa reakcija. Neutralizuota medžiaga gali būti absorbuojama, naudojant molį, smėlį, dirbtiną absorbentą. Sudėti į talpas ir jas atitinkamai pažymėti. Nukenksminkite, naudojant stiprų valiklį ir perskalaukite dideliu kiekiu vandens. Hidrazino neįmanoma pašalinti iš odos. Tokie gaminiai turi būti nuplaunami vandeniu ir pašalinami kaip atliekos. Būtina naudoti asmenines apsaugos priemones. Jei darbuotoją pykina, skauda arba svaigsta galva, jis turi tuoj pat nutraukti darbą, išeiti į gryną orą ir pabūti kol praeis minėti simptomai. Jei darbuotojas nustoja kvėpavęs, nedelsiant pradėti dirbtinį kvėpavimą. Kreiptis pagalbos į gydytoją. Visais atvejais užtikrinkite pakankamą ventiliaciją ir suteikite kvėpavimo apsaugą, prieš asmeniui tęsiant darbą. Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens ne trumpiau 15 min. Patekus ant rūbų, nedelsiant nurengti ir rūbus išplauti. Kreipkitės pagalbos į gydytoją. Patekus į akis, gali sudirginti arba sukelti cheminius nudegimus pažeidžiant rageną. Nedelsiant nuplaukite akis dideliu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15 minučių. Skubiai kreiptis pagalbos į gydytoją. Nurijus gali smarkiai sudirginti ir nudeginti virškinimo traktą. Požymiai: pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmai, kraujavimas arba audinių išopėjimas. Nedelsiant gerkite didelį kiekį vandens. Sukelkite vėmimą. Skubiai kreipkitės pagalbos į gydytoją.
Klasifikacija C; T; N; R10 R34 R43 R23/24/25 R68/21
Ženklinimas Simb.: C, T, N R: 10-34-43-23/24/25-68/21 S: 45-53-60-61
Klasifikacija pagal koncentracijas konc >= 25% : T; R45-23/24/25-34-43 10% =< konc < 25% : T; R45-20/21/22-34-43 3% =< konc < 10% : T; R45- 20/21/22-36/38-43 1% =< konc < 3% : T; R45-43 0,1% =< konc < 1% : T; R45
Lietaratūra Saugos duomenų lapas.