English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
Eksportas-importas  
Eksportas - importas

 

Eksportu ir importu yra laikomi atitinkamai prekių išvežimas ir įvežimas į Europos Bendrijos teritoriją (bet kurios iš 27 valstybių narių), išskyrus tranzito procedūrą. Pagal Europos Bendrijos steigimo sutartį prekyba jos viduje grindžiama laisvu prekių judėjimu, todėl prekyba tarp bet kokių šalių narių yra laikoma ne eksportu ar importu, o tiekimu į Bendrijos rinką ir tokiai prekybai taikomi tiekimą į rinka reglamentuojantys teisės aktai.

Tarptautinė prekyba kai kuriomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir pesticidais yra reglamentuota Roterdamo Konvencijos (Žin., 2004, Nr. 42-1371), kurią 2003 m. gruodžio 16 d. ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas (Žin., 2004, Nr. 42-1368). Šios Konvencijos nuostatoms įgyvendinti Europos Bendrijoje buvo priimtas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas 689/2008/EB dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, kuriuo pakeistas ankstesnis reglamentas 304/2003/EB. Lietuvoje reglamento įgyvendinimui Aplinkos ministro 2004-03-30 įsakymu Nr. D1-154  yra patvirtinta Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų eksporto ir importo tvarka (Žin., 2004, Nr. 52-1750; 2005 Nr.135-4871).

Reglamentas yra tiesioginio taikymo aktas ir galioja visoje Bendrijos teritorijoje. Pagal reglamento nuostatas daugumą Roterdamo Konvencijos įpareigojimų Europos Bendrijos, t.y. visų valstybių narių vardu vykdo Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybių narių paskirtomis nacionalinėmis institucijomis. Eksportuotojai ir importuotojai vykdo reglamento įpareigojimus per paskirtąsias nacionalines institucijas savo valstybėse.

Reglamento 689/2008/EB nuostatų įgyvendinimui Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos institutas (anksčiau Europos cheminių medžiagų biuras) administruoja specialią duomenų bazę EDEXIM, skirtą informacijai ir procedūroms, susijusioms su pavojingų cheminių medžiagų eksportu ir importu. Šios duomenų bazės versijos yra sukurtos anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir lenkų kalbomis. Šiuo metu veikia kelios šios bazės versijos: eksportuotojų, paskirtųjų nacionalinių institucijų ir muitinių.

Visos Reglamento 689/2008/EB nuostatos taikomos tik toms cheminėms medžiagoms (jų šiuo metu yra daugiau nei 100) bei jų savo sudėtyje turintiems preparatams, kurių tiekimas į rinką Europos Bendrijoje pilnai ar iš dalies yra uždraustas arba griežtai ribojamas. Šios medžiagos yra išvardintos Reglamento I priede. Ypatingi ribojimai yra taikomi reglamento V priede išvardintoms medžiagoms - jų eksportas yra visiškai uždraustas. Visoms kitoms cheminėms medžiagoms yra taikomos tik Reglamento nuostatos, susijusios su jų klasifikavimo ir ženklinimo, pakavimo bei saugos duomenų lapų reikalavimais. Be to, reglamentas taikomas ir gaminiams, turintiems nesureagavusių cheminių medžiagų, išvardintų reglamento I priedo 2 ir 3 dalyse. Reglamento apribojimai netaikomi cheminių medžiagų eksportui mokslinio tyrimo tikslais, esant mažiems eksportuojamų medžiagų kiekiams (10 kg per metus), ir išskyrus V priedo medžiagas (jiems taikomos eksporto procedūros).

Pagrindiniai įpareigojimai eksportuotojams yra:

1) neeksportuoti reglamento I priede išvardintų cheminių medžiagų neatlikus pranešimo apie eksportą procedūros,

2) neeksportuoti I priedo 2 ir 3 dalyse išvardintų medžiagų neatlikus pranešimo apie eksportą procedūros ir negavus aiškaus importuojančios valstybės sutikimo,

3) neeksportuoti medžiagų ar gaminių, įtrauktų į reglamento V priedą.

4) eksportuojant muitinės deklaracijoje (44 langelyje) įrašyti Nuorodos identifikacijos numerį.

Kartu eksportuotojai turi laikytis reglamentu ir atitinkamais teisės aktais nustatytos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo (GHS reglamentas), pakavimo bei saugos duomenų lapų pateikimo tvarkos (REACH reglamentas).

Eksporto procedūroms palengvinti Europos Komisija sukūrė EDEXIM duomenų bazę. Jos pagalba eksportuotojai gali patys susikurti eksporto pranešimą ir šios procedūros pagalba gauti muitinės deklaracijos 44-ame laukelyje įrašomą Nuorodos identifikacijos numerį (reglamento tekste: taikomas identifikacijos numeris). Būtina atkreipti dėmesį, kad skirtingai, nei nurodytą reglamente, muitinės kontrolei naudojamas tik vienas kodas, susijęs su eksporto pranešimu. Jo pagalba nustatoma ar eksportuojama prekė tenkina kitus papildomus reikalavimus (pvz. aiškaus importuojančios šalies sutikimo, jei jis konkrečiu atveju būtinas).

Importuotojai turi laikytis cheminių medžiagų tiekimo į rinką reikalavimų, t.y. atitinkamais teisės aktais nustatytų draudimų ir ribojimų, klasifikavimo ir ženklinimo, pakavimo ir saugos duomenų lapų pateikimo tvarkos. Pagrindiniai reikalavimai importuotojams yra išdėstyti Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų eksporto ir importo tvarkoje.

Biocidai ir augalų apsaugos priemonės (pesticidai) yra reglamentuojami atskirais teisės aktais. Už biocidų tvarkymą atsakingas Valstybinis aplinkos sveikatos centras, o už augalų apsaugos priemonių - Valstybinė augalų apsaugos tarnyba.

Be visų aukščiau nurodytų reikalavimų Lietuvos eksportuotojai ir importuotojai turi teikti informaciją apie eksportuotas arba importuotas chemines medžiagas, jų savybes ir kiekius Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazei pagal šios bazės aprašyme išdėstytus reikalavimus.

Daugiau informacijos galite rasti seminaro apie naują reglamentą 689/2008/EB medžiagoje.

 

 
< Atgal / Spausdinti