English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
REACH  

Šiame svetainės internetiniame puslapyje trumpai apibūdinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907-2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) – pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas.

REACH sistemos koncepcija buvo pristatyta 2001 m. Baltojoje knygoje (White Paper). 2003 m. Europos Komisija (toliau - Komisija) pateikė REACH sistemos projektą Europos Tarybos (toliau - Taryba) ir Europos Parlamento (toliau - Parlamentas) svarstymui. 2005 m. Taryba pasiekė politinį susitarymą dėl REACH reglamento projekto, o pirmo skaitymo Tarybos bendroji pozicija patvirtinta 2006 m. birželio 27 d.  2006 m. lapkričio 30 d. šeštajame neformaliame trialogo - Parlamento, Tarybos ir Komisijos posėdyje buvo sutartas kompromisinis REACH reglamento nuostatų paketas bei priimtas 2006 m. gruodžio 13 d. Parlamento plenariniame posėdyje. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Sąjungos Aplinkos taryba vienbalsiai priėmė REACH reglamentą (cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija, apribojimai) – pagrindinį Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktą.

REACH reglamentas įsigaliojo nuo 2007 m. birželio 1 d.

 

 

 

REACH reglamento tikslas ir principai

 

REACH reglamento tikslas – užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

Reglamentas grindžiamas principu, pagal kurį gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų gaminamos, tiekiamos rinkai ar naudojamos cheminės medžiagos neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai:

·                     nėra duomenų (apie cheminę medžiagą) – nėra rinkos,

·                     pramonė privalo įrodyti, kad cheminę medžiagą yra saugu naudoti numatytam tikslui,

·                     privaloma įvertinti visą cheminės medžiagos būvimo ciklą,

·                     privaloma taikyti atsargumo principą,

·                     atsižvelgiama į keliamos rizikos dydį,

·                     turi būti daugiau viešai prieinamos informacijos apie cheminę medžiagą,

·                     privaloma labai pavojingas medžiagas keisti mažiau pavojingomis.

 

         

 REGISTRACIJA

 

Gamintojas arba importuotojas, per metus gaminantis ar importuojantis ne mažiau kaip 1 toną cheminės medžiagos – atskiros arba esančios vieno ar kelių preparatų sudėtyje, privalo pateikti Agentūrai registracijos dokumentaciją, išskyrus atvejus, kai REACH reglamente numatyta kitaip.

Pateikiant registracijos dokumentaciją sumokamas pagal REACH reglamento IX antraštinę dalį reikalaujamas mokestis.

 

 

 ĮVERTINIMAS

 

 Pagal REACH reglamentą įvertinimo procedūra gali būti skirta registracijos dokumentacijos arba cheminės medžiagos vertinimui.

Agentūra atliks dokumentacijos įvertinimą, kurį sudaro:

·         patikrinimas, ar techniniame dosjė pateikta informacija atitinka reikalavimus,

·         registracijos metu pateiktų tyrimo pasiūlymų peržiūrėjimas ir įvertinimas, siekiant išvengti nebūtinų tyrimų.

Cheminės medžiagos įvertinimas. Cheminė medžiaga bus vertinama atsižvelgiant į duomenimis apie cheminės medžiagos pavojingumą, informaciją apie poveikį, kiekį. Cheminių medžiagų dokumentacija privalės atlikti valstybinių narių kompetetingos institucijos. Kompetetingos institucijos gali paskirti kitą instituciją jų vardu atlikti cheminės medžiagos įvertinimą. Agentūra bus atsakinga už cheminių medžiagų įvertinimo proceso koordinavimą.

Įvertinimo rezultatai gali nulemti, kad cheminės medžiagos naudojimas bus ribojamas, arba reikės gauti leidimą naudojimui (autorizaciją).

 

 

 AUTORIZACIJA

 

 Autorizacija yra skirta didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms. Autorizacijos tikslas tinkamai kontroliuoti susirūpinimą keliančių medžiagų riziką ir palaipsniui pakeičiant šias cheminės medžiagas tinkamomis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ar technologijomis, kai tai racionalu ekonominiu ir techniniu požiūriu.

 Autorizacija bus taikoma:

·                     1 ir 2 kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms ir toksiškoms reprodukcijai (CMR) medžiagoms;

·                     patvarioms, linkusioms bioakumuliuotis ir toksiškoms (PBT) medžiagoms ir labai patvarioms ir stipriai gyvuosiuose audiniuose besikaupiančioms (vPvB) medžiagoms;

·                     cheminėms medžiagoms, kurios kelia panašų susirūpinimą ir kurių galimas rimtas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai įrodytas moksliškai, pvz. ardo endokrininę sistemą ar pasižymi PBT ar vPvB savybėmis, tačiau ne visai atitinka PBT ir vPvB kriterijus.

         

 

APRIBOJIMAI

 

 

Apbirojimai taikomi cheminėms medžiagoms ar gaminyje esančioms cheminėms medžiagoms, kurie kelia nepriimtina riziką Bendrijos mastu. Apribojimas gali reiškti draudimą naudoti cheminę medžiagą arba ja prekiauti, arba apribojimą naudoti medžiagą vienam ar keliems tikslams. Cheminę medžiagą ir preparato ar gaminio sudėtyje esančia cheminę medžiagą, kuriai taikomas apribojimas, draudžiama gaminti, tiekti rinkai arba naudoti, jei ji neatitinka to apribojimų sąlygų.

 

  

            REACH REGLAMENTO PRIEDŲ SĄRAŠAS

 

I

Priedo numeracija

Priedo pavadinimas

Priedas I

Bendrosios cheminių medžiagų ir cheminės saugos ataskaitų rengimo nuostatos

Priedas II

Saugos duomenų lapo pildymo nurodymai

Priedas III

Kritierijai, pagal kurios reikia registruoti 1-10 tonų cheminės medžiagas

Priedas IV

Prievolės registruoti pagal 2 straipsnio 7 a punktą išimtis

Priedas V

Prievolės registruoti pagal 2 straipsnio 7 b punktą išimtis

Priedas VI

10 straipsnyje nurodyti informacijos reikalavimai

Priedas VII

Standartinei informacijaiapie cheminės medžiagas, kurių pagaminama ar įvežama ne mažiau kaip 1 tona, keliami reikalavimai

Priedas VIII

Papildomi standartinei informacijai apie cheminesmedžiagas, kurių pagaminama ar įvežama ne mažiau kaip 10 tonų, keliami reikalavimai

Priedas IX

Papildomi standartinei informacijai apie cheminesmedžiagas, kurių pagaminama ar įvežama ne mažiau kaip 100 tonų, keliami reikalavimai

Priedas X

Papildomi standartinei informacijai apie cheminesmedžiagas, kurių pagaminama ar įvežama ne mažiau kaip 1000 tonų, keliami reikalavimai

Priedas XI

Standartinės bandymų tvarkos, išdėstytos VII-X prieduose, bendrosios pritaikymo taisyklės

Priedas XII

Bendrosios nuostatos, skirtos tolesniems naudotojams vertinant chemines medžiagas ir rengiant cheminės saugos ataskaitas

Priedas XIII

Patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų bei labai patvarių ir didelės bioakumuliacijos medžiagų nustatymo kriterijai

Priedas XIV

Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas

Priedas XV

Dokumentacijos

Priedas XVI

Socialinė ir Ekonominė analizė

Priedas XVII

Tam tikrų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Atgal / Spausdinti