English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
Klasifikavimas ženklinimas ir pakavimas (KŽP)  
Klasifikavimas ir ženklinimas

  

Cheminių medžiagų ir jų mišinių klasifikavimas yra pavojaus identifikavimas, pavojingumo kategorijų nustatymas pagal cheminių medžiagų ir jų mišinių esmines savybes, rizikos frazių, detalizuojančių cheminių medžiagų ar jų mišinių pavojų, priskyrimas. Jis yra pagrįstas keliamo pavojaus įvertinimu. Šis pavojus turi būti įvertintas prieš tiekiant chemines medžiagas ar jų mišinius rinkai. Klasifikavimo metu turi būti įvertintos visos fizikinės-cheminės, toksikologinės ir ekotoksikologinės savybės, kurios gali sukelti pavojų žmogui ar aplinkai įprasto jų tvarkymo metu.

 

Klasifikavimo ir ženklinimo tvarka (parengta įvertinus direktyvas 67/548/EEC ir 1999/45/EC) Lietuvos Respublikoje patvirtinta aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000-12-19 įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81(1)-3703, Nr. 81(2)-3703, Nr. 81(3)-3703; 2005, Nr. 115-4196; Nr. 141-5095; 2008, Nr. 66-2517).

 

2008 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą). Jis yra paskelbtas Europos Sąjungos oficialiąjame leidinyje Nr. L353, 51 tome, 2008 m. gruodžio 31 d. Reglamentą galima rasti čia.

Šis reglamentas įsigaliojo dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, t.y. 2009 m. sausio 20 d.

Šio reglamento II, III ir IV antraštinės dalys cheminių medžiagų atžvilgiu taikomos nuo 2010 m. gruodžio 1 d., o mišinių atžvilgiu – nuo 2015 m. birželio 1 d. «plačiau».

 

 

 
< Atgal / Spausdinti