English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
Teisinė informacija  
Cheminių medžiagų ir preparatų valdymą reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMAS (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS (Žin., 2001, Nr. 64-2330; 2004, Nr. 163-5947)

  • NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ PAGAL JŲ TOKSIŠKUMĄ SĄRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005, Nr. 3-47)
  • INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ŽMONIŲ APSINUODIJIMAIS IR JŲ SPECIFINE PROFILAKTIKA, KAUPIMO IR TEIKIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-10-08 įsakymu Nr. V-597 (Žin., 2003, Nr. 99-4459; 2005, Nr. 101-3762)
  • LEIDIMŲ ĮSIGYTI, PARDUOTI AR KITAIP PERLEISTI NUODINGĄSIAS MEDŽIAGAS IŠDAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-06-26 įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 70-2932, Nr. 116-5227)
  • NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI EKSPERTIZĖS BŪTINO ATLIKIMO ATVEJAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-18 nutarimu Nr. 371 (Žin., 2002, Nr. 30-1081)
  • NUODINGĄSIAS MEDŽIAGAS GAMINANČIŲ, TEIKIANČIŲ RINKAI, ĮSIGYJANČIŲ, LAIKANČIŲ, NAUDOJANČIŲ, TAIP PAT JOMIS PREKIAUJANČIŲ ASMENŲ KOMPETENCIJOS IR KITŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ SAUGAI UŽTIKRINTI, REIKALAVIMAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-18 nutarimu Nr. 372 (Žin., 2002, Nr. 30-1082; 2006, Nr. 72-2711)

  • NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIŲ TYRIMAMS ATLIKTI ĖMIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 690 (Žin., 2002, Nr. 8-299) 

 

REACH reglamentas

·         EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1907-2006 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ (REACH) – pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas.

Klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą (KŽP) reglamentuojantys teisės aktai

·         KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TVARKA (PARENGTA ĮVERTINUS DIREKTYVAS 67/548/EEC IR 1999/45/EC) Lietuvos Respublikoje patvirtinta aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000-12-19 įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81(1)-3703, Nr. 81(2)-3703, Nr. 81(3)-3703; 2005, Nr. 115-4196; Nr. 141-5095; 2008, Nr. 66-2517).

·         2008 M. GRUODŽIO 16 D. BUVO PASIRAŠYTAS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1272/2008 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ KLASIFIKAVIMO, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO, IŠ DALIES KEIČIANTIS IR PANAIKINANTIS DIREKTYVAS 67/548/EEB BEI 1999/45/EB IR IŠ DALIES KEIČIANTIS REGLAMENTĄ (EB) NR. 1907/2006 (REACH REGLAMENTĄ). Jis yra paskelbtas Europos Sąjungos oficialiąjame leidinyje Nr. L353, 51 tome, 2008 m. gruodžio 31 d. Reglamentą galima rasti čia.

Eksportą ir importą reglamentuojantys teisės aktai

  • PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ EKSPORTO IR IMPORTO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-03-30 įsakymu Nr. D1-154 (Žin., 2004, Nr. 52-1750; 2005 Nr.135-4871)
  • EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS 689/2008/EB (2003-01-28) dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ROTERDAMO KONVENCIJOS DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE, RATIFIKAVIMO (Žin., 2004, Nr. 42-1368)
  • ROTERDAMO KONVENCIJA DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE (Žin., 2004, Nr. 42-1371)

Teisės aktai, skirti išimtinai lakiųjų organinių junginių kontrolei

 Direktyvos

·         1999 M. KOVO 11 D. TARYBOS DIREKTYVA 1999/13/EB DĖL TAM TIKRŲ VEIKLOS RŪŠIŲ IR TAM TIKRŲ ĮRENGINIŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS, EMISIJŲ APRIBOJIMO.

·         2004 M. BALANDŽIO 21 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/42/EB DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRUOSE DAŽUOSE, LAKUOSE IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTUOSE, IŠMETAMŲ KIEKIŲ RIBOJIMO IR IŠ DALIES KEIČIANTI DIREKTYVĄ 1999/13/EB.

Nacionaliniai teisės aktai

·         APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMAS NR. 620 „DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ VEIKLOS RŪŠIŲ ĮRENGINIUOSE, EMISIJOS RIBOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“. (Žin., 2003, NR. 15-634)

·         APLINKOS MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMAS NR. 318 „DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 620 „DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ VEIKLOS RŪŠIŲ ĮRENGINIUOSE, EMISIJOS RIBOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“. (Žin., 2003, NR. 64-2913)

·         APLINKOS IR ŪKIO MINISTRŲ 2005 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMAS NR. D1-379/4-273 „DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“. (Žin., 2005, NR. 93-3474)

·         APLINKOS IR ŪKIO MINISTRŲ 2007 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMAS NR. D1-535/4-443 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-379/4-273 „DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“. (Žin., 2007, NR. 111-4550)

·         KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS. KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMAS NR. ĮV-150 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“. (Žin., 1996, NR. 14-352)

·         KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMAS NR. ĮV-150 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“.  (Žin., 2005, NR. 52-1756)

Fluorintas dujas reglamentuojantys teisės aktai

 

·         APLINKOS MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ĮMONIŲ IR DARBUOTOJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU ĮRANGA IR SISTEMOMIS, TURINČIOMIS TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO DUJŲ, SERTIFIKAVIMO IR ATESTAVIMO

·         2007 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMAS NR. D1-369/4-263 „DĖL 2006 M. GEGUŽĖS 17 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO“

Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

·         OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI LAND 50‑2004, LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-206, 2004 m. balandžio 26 d.

·         EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS DĖL OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ (EB) NR. 2037/2000, 2000 M. BIRŽELIO 29 D.

·         EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS IŠ DALIES PAKEIČIANTIS REGLAMENTĄ (EB) NR. 2037/2000 DĖL OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ FIKSUOTŲ DOZIŲ INHALIATORIŲ IR MEDICININIŲ VAISTŲ POMPŲ ATŽVILGIU (EB) NR. 2038/2000, 2000 m. rugsėjo 28 d.

·        EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS IŠ DALIES PAKEIČIANTIS REGLAMENTĄ (EB) NR. 2037/2000 DĖL OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ, SIEKIANT NUSTATYTI BAZINIUS METUS HIDROCHLORFLUORANGLIAVANDENILIŲ KVOTOMS PASKIRSTYTI (EB) NR. 2039/2000, 2000 m. rugsėjo 28 d.

·         EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS IŠ DALIES PAKEIČIANTIS REGLAMENTĄ (EB) NR. 2037/2000 DĖL HALONO, EKSPORTUOJAMO BŪTINIAUSIOMS REIKMĖMS PATENKINTI, KONTROLĖS, PRODUKTŲ IR ĮRENGINIŲ, TURINČIŲ CHORFLUORAGLIAVANDENILIŲ, EKSPORTO IR BROMCHLORMETANO KONTROLĖS (EB) NR. 1804/2003, 2003 m. rugsėjo 22 d.        

·         KOMISIJOS NUTARIMAS IŠ DALIES PAKEIČIANTIS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (EB) NR. 2037/2000, HALONO 1301 IR  HALONO 1211 ATŽVILGIU, 2003 M. KOVO 7 D. (2003/160/EC)      

·         2004/232/EC: COMMISSION DECISION OF 3 MARCH 2004 AMENDING REGULATION (EC) NO 2037/2000 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL WITH REGARD TO THE USE OF HALON 2402 (NOTIFIED UNDER DOCUMENT NUMBER C(2004) 639)    

·         REGULATION (EC) NO 2037/2000 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 29 JUNE 2000 ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER. (CONSOLIDATED TEXT)

 Augalų apsaugos preparatų naudojimą reglamentuojantys teisės aktai

·        LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS (Žin., 2003, NR. 102-4583)

 

 

 

 

 
< Atgal / Spausdinti