English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
Klasifikavimas ženklinimas ir pakavimas (KŽP)  >  Saugos frazės  
Saugos frazės ir jų deriniai

ŽYMUO

SAUGOS FRAZĖS

SAFETY PHRASES

S1

Laikyti užrakintą

Keep locked up

S2

Saugoti nuo vaikų

Keep out of the reach of children

S3

Laikyti vėsioje vietoje

Keep in a cool place

S4

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose

Keep away from living quarters

S5

Laikyti užpiltą...(tinkamą skystį nurodo gamintojas)

Keep contents under ... (appropriate liquid to be specified by the manufacturer)

S6

Laikyti …(inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje

Keep under ... (inert gas to be specified by the manufacturer)

S7

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

Keep container tightly closed

S8

Pakuotę laikyti sausoje vietoje

Keep container dry

S9

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje

Keep container in a well-ventilated place

S12

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės

Do not keep the container sealed

S13

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs

S14

Laikyti atokiau nuo …(nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas)

Keep away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer)

S15

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių

Keep away from heat

S16

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti

Keep away from sources of ignition - No smoking

S17

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų

Keep away from combustible material

S18

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai

Handle and open container with care

S20

Naudojant nevalgyti ir negerti

When using do not eat or drink

S21

Naudojant nerūkyti

When using do not smoke

S22

Neįkvėpti dulkių

Do not breathe dust

S23

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas)

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer)

S24

Vengti patekimo ant odos

Avoid contact with the skin

S25

Vengti patekimo į akis

Avoid contact with eyes

S26

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice

S27

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius

Take off immediately all contaminated clothing

S28

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti…(kuo-nurodo gamintojas)

After contact with skin, wash immediately with plenty of ... (to be specified by the manufacturer)

S29

Neišleisti į kanalizaciją

Do not empty into drains

S30

Niekada nepilti į šią medžiagą vandens

Never add water to this product

S33

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti

Take precautionary measures against static discharges

S35

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

This material and its container must be disposed of in a safe way

S36

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius

Wear suitable protective clothing

S37

Mūvėti tinkamas pirštines

Wear suitable gloves

S38

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment

S39

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Wear eye/face protection

S40

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su…(kuo-nurodo gamintojas)

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use ... (to be specified by the manufacturer)

S41

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes

S42

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas)

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to specified by the manufacturer)

S43

Gaisrui gesinti naudoti…(tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti „Nenaudoti vandens“)

In case of fire, use ... (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases the risk, add 'Never use water')

S45

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę)

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)

S46

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę

If swallowed, seek medical advice immediately and show container or label

S47

Laikyti ne aukštesnėje negu…oC temperatūroje (nurodo gamintojas)

Keep at temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer).

S48

Laikyti sudrėkintą (kuo- nurodo gamintojas)

Keep wet with ... (appropriate material to be specified by the manufacturer)

S49

Laikyti tik gamintojo pakuotėje

Keep only in the original container

S50

Nemaišyti su… (nurodo gamintojas)

Do not mix with ... (to be specified by the manufacturer)

S51

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose

Use only in well-ventilated areas

S52

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams

Not recommended for interior use on large surface areas

S53

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas

Avoid exposure - obtain special instructions before use

S56

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point

S57

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti

Use appropriate container to avoid environmental contamination

S59

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/ recycling

S60

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos

This material and its container must be disposed of as hazardous waste

S61

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets

S62

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label

S63

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest

S64

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę)

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious)

S1/2

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje

Keep locked up and out of the reach of children

S3/7

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje

Keep container tightly closed in a cool place

S3/9/14

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo…(nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas

Keep in a cool, well-ventilated place away from (incompatible materials to be indicated by the manufacturer)

S3/9/14/49

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo…(nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas)

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer)

S3/9/49

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje

Keep only in original container in a cool, well-ventilated place

S3/14

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo…(nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas)

Keep in a cool place away from ... (incompatible materials to be specified by the manufacturer)

S7/8

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje

Keep container tightly closed and dry

S7/9

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place

S7/47

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu…oC temperatūroje (nurodo gamintojas)

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer)

S20/21

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

When using do not eat, drink or smoke

S24/25

Vengti patekimo ant odos ir į akis

Avoid contact with skin and eyes

S27/28

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti…(kuo-nurodo gamintojas)

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer)

S29/35

Neišleisti į kanalizaciją

 atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

S29/56

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point

S36/37

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines

Wear suitable protective clothing and gloves

S36/37/39

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection

S36/39

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Wear suitable protective clothing and eye/face protection

S37/39

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Wear suitable gloves and eye/face protection

S47/49

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu…oC temperatūroje (nurodo gamintojas)

Keep only in the original container at a temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer)

 

 

 

 

 

 

 

 
< Atgal / Spausdinti