English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
REACH  >  REACH įsigaliojimo terminai  

REACH reglamento įsigaliojimo terminai 2007 – 2010 metais

 

 

2007 metai

REACH įsigalioja

2007 m. birželio 1 d.

Taikomos REACH reglamento antraštinės dalis:

I antraštinė dalis – Bendrieji klausimai

IV antraštinė dalis – Informacija tiekimo grandinėje

IX antraštinė dalis – Mokesčiai

X antraštinė dalis – Europos cheminių medžiagų agentūra

XIII antraštinė dalis – Kompetetingos institucijos

XIV antraštinė dalis – Vykdymo užtikrinimas

XV antraštinė dalis – Pereinamojo laikotarpio nuostatos

2007 m. birželio 1 d.

31 straipsnis – Pradedami taikyti saugos duomenų lapų reikalavimai (Saugos duomenų lapo pildymo nurodymai - II priedas)

2007 m. birželio 1 d.

32 straipsnis – Cheminių medžiagų – atskirų arba esančių preparatų sudėtyje, kurioms suagos duomenų lapas neprivalomas, tiekėjai įpareigojami perduoti informaciją apie jų tiekiamas chemines medžiagas gavėjui

Tiekiant tokias medžiagas į rinką nuo 2007 m. birželio 1 d.

67 straipsnis – Valstybė narė gali taikyti esamus ar griežtesnius su XVII priedu susijusius cheminės medžiagos gamybos, patiekimo rinkai ar naudojimo apribojimus, jei apie šios apribojimus pranešta pagal Sutartį

Nuo 2007 m. birželio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d.

115 straisnis – Klasifikavimo ir ženklinimo derinimas (1, 2 arba 3 kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų ar kvėpavimo sistemą jautrinančių cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas turi būti derinimas Bendrijos lygiu)

Nuo 2007 m. birželio 1 d.

Netenka galios:

Direktyva 91/155/EEC

2007 m. birželio 1 d.

Keičiama:

Direktyva 1999/45/EEC. Iš Direktyvos 1999/45/EEC išbraukiamas 14 straipsnis

2007 m. birželio 1 d.

2008 metai

Taikomos REACH reglamento antraštinės dalis:

II antraštinė dalis – Cheminių medžiagų registravimas

III antraštinė dalis – Dalijimasis duomenimis ir nereikalingų bandymų vengimas

V antraštinė dalis – Tolesni naudotojai

VII antraštinė dalis – Autorizacija

XI antraštinė dalis – Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius

XII antraštinė dalis – Informavimas

2008 m. birželio 1 d.

74 straipsnis – Komisija nustato mokesčius

Iki 2008 m. birželio 1 d.

118 (3) straipsnis – Valdančioji taryba priima praktines priemones Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinti, įskaitant dėl apeliacijų arba priemonių, kurias galima taikyti, kai iš dalies arba visiškai atmetamas konfidencialumo prašymas

Iki 2008 m. biželio 1 d.

128 straipsnis – Pradedami taikyti priekių laisvo judėjimo principai

2008 m. birželio 1 d.

136 straipsnis – Pradedamos taikyti pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su esamomis cheminėmis medžiagomis

2008 m. birželio 1 d.

138 (4) straipsnis – Komisija atlieka I, IV ir V priedo peržūrą, siekdama prireikus pasiūlyti jų pakeitimus

Iki 2008 m. birželio 1 d.

28 straipsnis – Pradedama preliminari registracija.

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 1 d.

Netenka galios:

Direktyva 93/105/EC

Directyva 2000/21/EC

Reglamentas (EEC) Nr. 793/93

Reglamentas (EC) Nr. 1488/94

2008 m. birželio 1 d.

135 straipsnis – Taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su cheminėmis medžiagomis, apie kurias buvo pranešta

2008 m. rugpjūčio 1 d.

7 straipsnis – Pradedamas gaminių sudėtyje esančių cheminių medžiagų registravimas ir pranešimas apie šias medžiagas

2008 m. gruodžio 1 d.

126 straipsnis – Valstybės narės priima nuostatas dėl sankcijų už REACH reglamento nuostatų nesilaikymą

Iki 2008 m. gruodžio 1 d.

138 (5) straipsnis – Komisija atlieka XIII priedo peržiūra siekdama įvertinti tinkamumą kriterijų, naudojamų nustatant medžiagas, kurios yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos arba labai patvarios ir stiprios bioakumuliacijos

Iki 2008 m. gruodžio 1 d.

2009 metai

Taikoma REACH reglamento antraštinė dalis:

VIII antraštinė dalis – Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir panaudojimo apribojimai

2009 m. birželio 1 d.

58 (3) straipsnis – Cheminių medžiagų agentūra pateikia savo rekomendacijas dėl į XIV priedą (Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas) įtrauktinų cheminių medžiagų

Iki 2009 m. birželio 1 d.

67 (3) straipsnis – Komisija parengia ir paskelbia apribojimų sąrašą (XVII priedas – Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo  rinkai bei naudojimo apribojimai)

Iki 2009 m. birželio 1 d.

137 (3) straipsnis – Nuo 2007 m. birželio 1 d. pagal direktyvą 76/69/EEB nustatytų apribojimų pakeitimai įtraukiami į XVII priedą ir įsigalioja.

2009 m. birželio 1 d.

Netenka galios:

Direktyva 93/67/EEC

Direktyva 76/769/EEC

2009 m. birželio 1 d.

Pradedami taikyti tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII priedas)

2009 m. birželio 1 d.

2010 metai

117 (1) straipsnis – Valstybės narės pateikia Komisijai pirmą ataskaitą apie REACH reglamento veikimą jų teritorijoje (ataskaitos teikiamos kas pemkerius metus)

Iki 2010 m. birželio 1d.

23 (1) straipsnis – Specialios nuostatos, skirtos cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis

Iki 2010 m. gruodžio 1 d.

116 straipsnis – 113 straipsnyje nurodytų prievolių taikymas

Iki 2010 m. gruodžio 1 d.

 
< Atgal / Spausdinti