English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
REACH  >  REACH - santrumpos  

REACH

Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

Cheminių medžiagų registracimas, autorizavimas bei įvertinimas

CAS

Chemical Abstract Service

Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba

CEFIC

Conseil Européen de l‘Industrie Chimique

Europos chemijos pramonės taryba

CMR

Carcinogenic, Mutagenic and Reproductively-toxic Chemical Substances

Kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai medžiagos

CSV

 

Cheminės saugos vertinimas

CSA

 

Cheminės saugos ataskaita

DG ENV

Directorate General for the Environment

Aplinkos generalinis direktoratas

DG ENTR

Directorate General for Enterprise and Industry

Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

DUCC

The Downstream Users of Chemicals Co-ordination

Tolesnių cheminių medžiagų naudotojų koordinavimo grupė

EINECS

European INventory of Existing Commercial Chemical Substances

Europos esamų cheminių medžiagų sąrašas

ELINCS

European LIst of Notified Chemical Substances

Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas

GHS

Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals

Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir žymėjimo sistema

JRC

Joint Research Centre

Jungtinis tyrimų centras

LChPĮ

 

Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija

MVĮ

 

Mažos ir vidutinės įmonės

NVO

 

Nevyriausybinės organizacijos

RVP

 

Rizikos valdymo priemonės

RMP

 

Rizikos mažinimo priemonės

OECD

Organisation of Economic Cooperation and Development

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic Chemicals

Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos

POPs

Persiritent Organic Pollutants

Patvarieji organiniai teršalai

PPORD

Product and Process Oriented Research and Development

Produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra

(Q)SAR

Quantitative Structure Activity Relationship

Struktūros ir savybių ryšio nustatymo metodika

RIP

REACH Implementation Project

REACH įgyvendinimo politika

RMM

Risk Management Measures

Rizikos valdymo priemonės

SDL

 

Saugos duomenų lapas

SIEF

Substance Information Exchange Forum

Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumas

SPORT

Strategic Partnership on REACH Testing

Strateginis bendradarbiavimo tarp Komisijos, Šalių narių ir pramonės atstovų projektas, kurio tikslas ištirti REACH reglamento realizavimo galimybes

ŠN

 

Šalis narė

vPvB

Very Persistent and Very Bioaccumulative Chemicals

Labai patvarios didelės bioakumuliacijos medžiagos

TN

 

Tolesni naudotojai

UEAPME

Union Européenne de l‘Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises

Europos amatininkų, smulkių ir vidutinių įmonių sąjunga

UNICE

Union des Industries de la Communauté Européenee

Europos pramoninkų ir darbdavių konfederacijų sąjunga

 

 
< Atgal / Spausdinti